BSPA Höga Kusten - startsida
Temagrupper
Naturvård
Naturvård
Mark- och vattenanvändning
Mark- och vattenanvändning
Näringsliv
Näringsliv
Turism, friluftsliv & kultur
Turism, friluftsliv & kultur

Havet är en fantastisk resurs

Sverige har genom internationella konventioner åtagit sig att skydda ett nätverk av värdefulla havsområden i Östersjön och Nordostatlanten. I Östersjön kallas dessa områden BSPA (Baltic Sea Protected Area) och Höga Kusten är ett av dessa! Sverige har ett internationellt ansvar för områdena så att värdena inte går förlorade.

För Höga Kustens del ska värdena tryggas genom en god förvaltning av området.

Genom ett stort projekt har en förvaltningsplan för Höga Kustens marina värden tagits fram gemensamt av myndigheter, boende och verksamma i området.

Höga Kusten är ett område med höga naturvärden. Det är av UNESCO utsett till världsarv för sina höga geologiska värdens skull och av HELCOM till ett BSPA-område för sina höga marina naturvärdens skull.

Bakgrunden till nätverket av BSPA-områden är att länderna kring Östersjön gått samman i något som kallas för HELCOM (Helsingfors kommissionen) för att försöka göra någonting åt Östersjöns allt sämre hälsa. Man har där enats om olika åtgärder för att försöka vända den negativa utvecklingen av Östersjöns miljö. Gemensamt har länderna tagit fram åtgärder som rör bl.a. övergödning, miljögifter, transport av farliga ämnen samt bevarande av Östersjöns biologiska mångfald.
Ett av dessa åtaganden är upprättande av ett nätverk med värdefulla marina områden och ett säkerställande av naturvärdena inom dessa områden.

Nätverket av BSPA-områden täcker in alla olika marina livsmiljöer i Östersjön och utgörs av såväl kust- och skärgårdsområden som utsjöområden. I Västernorrland finns 2 st BSPA-områden; Höga Kusten samt Vänta Litets Grund.

Under åren 2008-2011 pågick ett stort projekt för att gemensamt med berörda i området arbeta fram en förvaltningsplan för hur de marina naturvärdena i området kan tryggas och hur området kan nyttjas på ett hållbart sätt utan att äventyra naturvärdena. Planen går under namnet Samverkansplan för BSPA Höga Kusten. Läs mer om projektet och resultat på följande sidor!

För ytterligare information kontakta:
Lotta Nygård, Länsstyrelsen Västernorrland
0611-34 92 93
lotta.nygard@lansstyrelsen.se

Vad är ett BSPA-område?  |  Mer om BSPA Höga Kusten

Vårt hav
Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård