BSPA Höga Kusten - startsida

Lägesuppdatering

2013-05-01

Även fast projektet är avslutat pågår en hel del arbete kring BSPA Höga Kusten.
Se en kort uppdatering kring nuläget nedan!
 

Diskussioner kring framtida förvaltningen av Höga Kusten pågår


Sedan projektet avslutades så har ett arbete med diskussioner kring framtida förvaltningsorganisation för Höga Kusten pågått. Hittills har det främst varit Länsstyrelsen och kommunerna som har fört diskussionerna, och även Höga Kusten turism. Förhoppningen är att kunna vidga gruppen längre fram. Hittills har diskussionerna handlat mycket kring vad som ska förvaltas, vad som ska ingå i förvaltningen och hur en sådan förvaltning skulle kunna se ut. Diskussionerna mynnande ut i en gemensam ansökan till Leader Höga Kusten om ett projekt att arbeta vidare med frågan kring framtida förvaltningsorganisation för Höga Kusten. Projektet beviljades av Leader under hösten 2012 och pågår fram till juni 2014. Leader står som projektägare.
 
Arbetet i projektet har delats in i 3 delar:
1. Hur kan en förvaltningsorganisation för HKs värden se ut?
2. Hur kan skötseln av skyddade områden och andra värden i HK samordnas?
3. Hur kan värden och turism kopplas samman mer, t ex fler turistprodukter till naturen

Just nu håller vi t ex på att göra en sammanställning över hur andra områden i Sverige har löst förvaltningen av olika områden. Detta för att sedan diskutera vad som skulle kunna vara tillämpbart här hos oss. Det pågår även diskussioner kring samverkan kring Höga Kustenleden och möjliga turistvinningar kopplat till det.
 
Arbetet pågår för fullt och än så länge finns inga färdiga resultat att presentera, men jag tycker ändå att det kan vara bra för er att känna till att arbete pågår. Mer information kommer naturligtvis längre fram.
Här hittar du mer information om Leader Höga Kusten: http://www.leaderhogakusten.se/länk till annan webbplats
 

Spridning av resultat från vårt arbete med BSPA Höga Kusten görs så snart tillfälle ges

  • Sedan projektet avslutades så har jag hållit presentationer om vårt arbete och resultat på ett flertal ställen, såväl myndigheter, konferenser som organisationer. Presentationerna har varit i Sverige och i Finland. Så fort möjlighet ges bör vi ta chansen att sprida vårt resultat. Jag kan säga att vårt arbete har fått stor uppmärksamhet och det är ett arbetssätt som tycks komma mer och mer. Vi ska vara helt klart vara stolta över det arbete vi gjort tillsammans!
  • Tryckt version av vår gemensamma plan har skickats till ett stort antal personer i Sverige, såväl myndigheter som företag, organisationer och privatpersoner.
  • Naturligtvis har även den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg fått ett antal kopior.
  • Även HELCOM (som står bakom konventionen som gjort att BSPA-områden finns) har fått några exemplar av vår framtagna plan. Dessvärre finns vår plan endast på svenska än så länge. Skulle kanske vara bra att göra en sammanfattning på engelska framöver.
  • På vår hemsida kommer (www.bspahogakusten.selänk till annan webbplats) finns information att hämta om BSPA Höga Kusten och här kommer information att uppdateras allteftersom.
  • Använd gärna hemsidans Diskussionsforum för att lyfta olika frågor!
 

Planen används


Planen är antagen som ett statligt planeringsunderlag och ska användas som det. Det betyder att länsstyrelsen ger det som ett planeringsunderlag till kommunerna vid planering av mark- och vattenanvändning. Och planen används även av länsstyrelsen vid olika ärenden och yttranden. Själv använder jag planen nästan dagligen. Det är dock viktigt att poängtera att planen utgör ett av flera  planeringsunderlag. Det kan finnas andra planeringsunderlag för samma område men utifrån andra intressen.
Du kan läsa mer om planens juridiska förutsättning på sid 27-29 i Samverkansplanen Del 1.
 

Genomförande av åtgärder, uppföljning av mål etc


Tanken är att den framtida förvaltningsorganisationen ska ha ansvar för planens genomförande, övervakning av resultat, uppföljning, utvärdering och revidering för att nå de satta målen. Dvs allt som ingår i en adaptiv förvaltning. Vi försöker genomföra åtgärder, uppföljning etc så fort tillfälle ges i vårt dagliga arbete och möjligheter dyker upp. Nu under sommaren så finns förhoppningen att åtminstone några av de framtagna indikatorerna ska inventeras och följas upp. Vilka dessa blir kommer det information om längre fram.
 

Det arbete vi gjort tillsammans väcker intresse nationellt och internationellt


Det arbete som vi gjort tillsammans väcker nyfikenhet och det visar sig även genom att studenter och forskargrupper hör av sig och vill göra studier i Höga Kusten. Just nu är det en student från Uppsala som ska göra ett projekt inom sin kandidatexamen. Det kan vara så att hon hör av sig till några av er för att ställa lite frågor.
 
Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård