BSPA Höga Kusten - startsida

Nu finns den reviderade samverkansplanen att ladda ner!

 
Samverkansplanen för BSPA Höga Kusten har varit ute på bred remiss till kommuner, intresseorganisationer, allmänhet och berörda statliga myndigheter. 

Totalt sett har ca 30 yttranden inkommit. Yttrandena behandlar ett brett spektra av frågor, allt från stort till smått.
 
Utifrån de inkomna yttrandena har ändringar och förtydliganden gjorts i planen. Ett tydligt önskemål utifrån inkomna yttranden har varit att lyfta fram och prioritera det viktigaste i planen. Efter remissen har därför omfattande analyser och ytterligare prioriteringar av strategier, åtgärder och mål gjorts. Planens syfte och avgränsningar har förtydligats ytterligare. Påverkansanalysen (faktorer som påverkar områdets naturvärden i olika grad) har utvecklats ytterligare med bakomliggande data och källhänvisningar.

För att göra det lättare att läsa planen har den delats upp i 3 delar.

Del 1 utgörs av beskrivning av projekt BSPA Höga Kusten och hur arbetet har gått till med att ta fram samverkansplanen samt en omfattande områdesbeskrivning och påverkansanalys.

Del 2 behandlar den framtida förvaltningen av området. Här presenteras framtagna strategier av hög prioritet att genomföras. Strategierna innehåller åtgärder, mål och delmål, vilka har definierats för att nå ett hållbart nyttjande och bevarande av BSPA-områdets naturvärden.

Del 3 utgörs av bilagor.

Slutligen vill vi rikta ett varmt TACK till alla som deltagit i arbetet med att ta fram samverkansplanen för BSPA Höga Kusten!

Vänliga hälsningar,
Projektgruppen
BSPA Höga Kusten

Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård