BSPA Höga Kusten - startsida

Sammanställning av inkomna remissyttranden


Strax innan jul gick samverkansplanen ut på bred remiss på såväl regional som nationell nivå. Under remisstiden inkom ett drygt 30-tal yttranden med sammanlagt flera hundra kommentarer, allt från stort till smått. Efter remisstidens slut har arbete bedrivits med att revidera planen utifrån inkomna kommentarer.

Samtliga yttranden finns nu sammanställda i en lång lista med tillhörande bemötande från projektledningen. Revideringar har skett där så har varit möjligt och det som inte har kunnat bemötas inom projekttiden finns uppsatt på en restlista, vilken kommer att överlämnas till den framtida förvaltningen av området. Sådant som ej har kunnat bemötas inom remisstiden är t ex kommentarer av allt för stort omfång för att vara praktiskt genomförbara under projekttiden eller frågor som ligger utanför projektets fokus, vilket är den marina miljön. Restlistan kommer inom kort att publiceras här på hemsidan.

Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård