BSPA Höga Kusten - startsida

Slutmöte med projekt BSPA Höga Kusten


Projekt BSPA Höga Kusten börjar nu lida mot sitt slut, men innan dess vill vi självklart bjuda in till möte för att presentera och diskutera resultat av vårt arbete!

Samverkansplanen för BSPA Höga Kusten har varit ute på bred remiss till kommuner, intresseorganisationer, allmänhet och till berörda statliga myndigheter. Ett intensivt arbete pågår med att behandla inkomna remissyttranden och göra korrigeringar i planen. Totalt sett har ca 30 yttranden inkommit. Yttrandena behandlar ett brett spektra av frågor, allt från stort till smått.

Utifrån de inkomna yttrandena har ändringar och förtydliganden gjorts i planen, detta gäller inte minst påverkansfaktorer, strategier, åtgärder och mål. Ett tydligt önskemål utifrån inkomna yttranden har varit att lyfta fram och prioritera det viktigaste i planen. Efter remissen har därför omfattande analyser och ytterligare prioriteringar av strategier, åtgärder och mål gjorts. Planens syfte och avgränsningar har förtydligats ytterligare. Mer om detta på mötet.

Agenda för mötet kommer att läggas ut inom kort.

Mötet vänder sig till temagrupperna samt övriga som är intresserade att ta del av resultat av projekt BSPA Höga Kusten!

Datum: 

Torsdag 14 april


Tid:

kl. 18.00-20.30


Plats:

Naturum Höga Kusten

Anmälan: senast fre 8 april (lotta.nygard@lansstyrelsen.se)
 

Varmt välkommen!

Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård