BSPA Höga Kusten - startsida

Temagrupper

Temagrupperna kan man säga har varit projektets arbetsgrupper. Det är i dessa grupper som en stor del av arbetet och de intensiva diskussionerna har ägt rum. Under vintern-våren 2009-2010 har dessa grupper träffats vid ett stort antal tillfällen för att diskutera olika frågor.

Här har bl a områdets värden, problem, hot, åtgärder och möjligheter diskuterats.

Vi har 4 st temagrupper med följande inriktningar:
 

  • Naturvård
  • Turism, Friluftsliv & Kultur
  • Näringsliv
  • Mark- och vattenanvändning

 
Anledningen till att bryta ut turismen från övriga näringar var endast därför att intresset för frågor knutna till turism visade sig vara stort. Detta framkom vid det första stormötet då samtliga närvarande ombads skriva ner de frågor som de brinner för och önskar ska tas upp i projektet.

I juni 2010 träffades samtliga temagrupper vid ett stormöte för att redovisa vad man har kommit fram till i olika frågor.

Under hösten 2010-våren 2011 fortsatte arbetet med mixade temagruppsmöten utifrån specifika frågor.

Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård