BSPA Höga Kusten - startsida

Naturvård

En stor del av arbetet under projektet (2009-2011) skedde i våra 4 tematiska arbetsgrupper. Nedan presenteras Temagrupp Naturvård.

Det första steget i gruppen var att definiera vilka naturvärden (med koppling till havet) som finns i området. Förutom de rent marina miljöerna valde vi att även inkludera havsstränder, fåglar med havsanknytning samt sötvatten. Den senare eftersom att många arter vandrar upp i sötvatten under delar av sin livstid. Indelningen av naturvärden för det fortsatta arbetet gjordes enligt följande:

  • Grunda marina ekosystem (<6m)
  • Djupa marina ekosystem (>6m)
  • Sötvattens ekosystem
  • Stränder
  • Fåglar med havsanknytning

Många gånger finns det en stark koppling mellan olika naturmiljöer. Det finns fiskar som är beroende av såväl sötvatten som hav, t.ex. havsöring och flodnejonöga. Det finns även en stark koppling mellan havet och stranden, dvs. områden med höga naturvärden på stranden har också många gånger höga naturvärden i havet, och tvärtom. Dessa miljöer bör således ses som en enhet, vilka styr och påverkar varandra i hög grad.

Temagrupp Naturvård har kartlagt vart olika naturvärden finns, hur de mår idag och hur vi önskar att de ska må i framtiden. För varje naturvärde har en rad indikatorer tagits fram och mål för för framtiden definierats. Därefter har en omfattande påverkansanalys gjortssom kartlägger vad det är som påverkar de olika naturvärdena och till vilken grad. För de största påverkansfaktorerna har sedan förslag på åtgärder för att minska negativ påverkan och nå ett hållbart nyttjande har tagits fram.  

 

 

Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård