BSPA Höga Kusten - startsida

Projektinformation

Under åren 2008-2011 drev Länsstyrelsen Västernorrland ett stort projekt med syfte att ta fram en förvaltningsplan för bevarande av Höga Kustens marina värden samt hur området kan nyttjas på ett hållbart sätt utan att naturvärdena förloras. Planen går under namnet Samverkansplan för BSPA Höga Kusten. Orsaken till namnet är att planen tagits fram gemensamt av berörda i området genom en bred samverkan.

Planen har tagits fram gemensamt av länsstyrelse, kommuner, föreningar, forskare, organisationer och boende i området. Ett intensivt arbete har pågått under 2 års tid med ett stort antal möten och ett stort antal deltagare. Genom hela projektet har en samverkan skett över ordinarie ämnesgränser och mellan olika grupper i samhället. Inbjudan till att delta i projektet gick ut via annonser i dagstidningar, via hemsidor, mail och brev samt affischer.

Projektet har bedrivits utifrån den så kallade ekosystemansatsen och adaptiv förvaltning. Det innebär att människan ses som en del av ekosystemet, att man jobbar med såväl bevarande av naturen som hur den hållbart kan nyttjas. Lokal delaktighet är viktigt och att man gemensamt formulerar mål för området.

Med adaptiv förvaltning menas att förvaltningen av området anpassas efter ny kunskap som kommer fram, som en lärandeprocess kan man säga. Förutsättningen för en sådan förvaltning är dock att man har en bra förvaltningsplan för området att utgå från, en plan som ger en god bild av området, vilka värden som finns, vad som påverkar värdena och vad som kan göras för att minska en negativ påverkan. Mätbara mål är viktigt för att kunna följa utvecklingen av området. En sådan plan finns nu för Höga Kustens marina värden och grunden för fortsatt adaptiv förvaltning av området är lagd.

Under projektets gång har en modell över området byggts upp med alla dess värden, vad som påverkar värdena och vad vi kan göra för att nå ett hållbart nyttjande.

Planen skickades ut på bred remiss strax innan jul år 2010. Utifrån inkomna remissvar omarbetades planen för att förtydliga, fokusera och prioritera viktigaste åtgärder och aktiviteter. Slutversionen av planen finns att ladda ner på förstasidan här på vår hemsida.

Den slutgiltiga planen är antagen av Länsstyrelsen som ett statligt planeringsunderlag.

Samverkansplanen är tänkt att vara ett ''levande'' dokument, där mål och åtgärder kontinuerligt utvärderas och vid behov revideras. För den framtida förvaltningen av området behövs därför en förvaltningsorganisation tas fram, vilket inte finns i dagsläget.

Projektledningen vill rikta ett stort varmt TACK till alla som deltagit i arbetet!

Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård